Download algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bonna Dotta: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon of bedrijf is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bonna Dotta en de klant waarop Bonna Dotta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Bonna Dotta in het aanbod worden genoemd. Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Alle aanbiedingen van Bonna Dotta zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.

De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

Over de bestelling:

Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Bonna Dotta van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats doormiddel van het versturen van een bevestigingsmail door Bonna Dotta.

Bonna Dotta levert pas uit na ontvangst van betaling. Over het retourneren van zendingen/producten: Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. Voor producten die op bestelling zijn gemaakt is geen retourgarantie van toepassing.

De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Bonna Dotta over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het door de koper betaalde bedrag minus de verzendkosten teruggestort.

 

Over de levering:

Bonna Dotta doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door niet meer in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Bonna Dotta een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Bonna Dotta schriftelijk of per email in kennis te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met Post NL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten worden vermeld alvorens men de bestelling definitief plaatst.

De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Bonna Dotta in de bevestigingsmail wordt vermeld.

Alle door Bonna Dotta geleverde producten blijven eigendom van Bonna Dotta totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Over de garantie:

Bonna Dotta garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Bonna Dotta op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden gerepareerd of vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Bonna Dotta eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant na overleg met Bonna Dotta het artikel op kosten van Bonna Dotta te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Bonna Dotta of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Bonna Dotta is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Bonna Dotta is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Bonna Dotta geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Bonna Dotta. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Bonna Dotta.

 

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Bonna Dotta gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

 

Over privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Bonna Dotta. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Bonna Dotta verstrekt – zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie – geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

 

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Bonna Dotta geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bonna Dotta heeft te allen tijd het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Niets uit de website van Bonna Dotta mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Bonna Dotta.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bonna Dotta partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen pas beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Bonna Dotta

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Copyright 2014 Bonna Dotta All rights reserved